ניהול פרויקטים
  • ליווי הפרויקט משלב תיאום התכנון, דרך ביצוע העבודה ועד למסירה סופית למזמין

  • בניית מסגרת תקציבית, הכנת כתב כמויות בהתאם לתכניות ולתכנון היועצים

  • ניהול תאום התכנון, עבודה מול יועצים ומתכננים

  • הכנת חוזים והגשת מכרזים

  • בקרה על המסגרת התקציבית ואישור חשבונות בהתאם לשלבי הביצוע

  • בניית לוחות זמנים לפרויקטים השונים